แนะนำทริปเที่ยววัดในอยุธยาเมืองมรดกโลก วัดมหาธาตุ, วัดพระศรีสรรเพชญ์, วัดภูเขาทอง, วัดใหญ่ชัยมงคล

Ayutthaya Temple

“อยุธยา” จัดเป็นมืองมรดกโลก เต็มไปด้วยสถานที่ยอดนิยมมากมาย โดยเฉพาะตลาดน้ำ, วัด และโบราณสถาน จัดเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ ในฐานะผังเมืองอันมีเอกลักษณ์มีแม่น้ำล้อมรอบ รวมทั้งยังมีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว วันนี้เราจะมาแนะนำวัด 4 แห่งที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาอยุธยากัน

วัดมหาธาตุ

ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ เอกลักษณ์ของวัดนี้ คือ เศียรพระพุทธรูปโบราณซึ่งฝังอยู่ในรากไม้ โดยเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่เหลือเพียงส่วนเศียร สำหรับองค์พระนั้นหายไป จัดเป็นเศียรพระพุทธรูปแบบศิลปะอยุธยา มีการสันนิฐานว่าเศียรพระพุทธรูปนี้น่าจะร่วงลงมาอยู่ ณ โคนต้นไม้ ตอนสมัยเสียกรุงจนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติรากไม้เลื้อยขึ้นมาปกคลุม ก่อให้เกิดความงดงามแปลกตา จนมีชื่อเสียงเลื่องลือ ทำให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างอยากมาชม

วัดพระศรีสรรเพชญ์

ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในอาณาเขตซึ่งเป็นพระราชวังหลวงของรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เป็นวัดพุทธาวาสไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ใช้ในการประกอบพิธีสำคัญ และเป็นที่เก็บอัฐิของพระมหากษัตริย์ เฉกเช่นกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามใน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกาลเวลาได้กัดกร่อน เหลือเพียงซากอิฐปูนและเจดีย์ 3 องค์ที่ตั้งตระหง่านเป็นจุดเด่น ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอๆ เมื่อได้ลองดื่มด่ำพร้อมจินตนาการย้อนกลับไป คุณก็จะสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่รวมทั้งความงดงามของกรุงศรีอยุธยาในสมัยยังเป็นราชธานี

วัดภูเขาทอง

ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา เป็นอีกหนึ่งวัดโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์ว่าน่าจะสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1930 มีเจดีย์องค์ใหญ่เรียกว่า ‘เจดีย์ภูเขาทอง’ มีขนาดสูงใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา ต่อมาปี พ.ศ. 2112 พระเจ้าบุเรงนอง แห่งเมืองหงสาวดี ได้ตีกรุงศรีอยุธยาแตกได้สำเร็จ จึงสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่แบบมอญไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ ณ วัดแห่งนี้ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ได้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่ เปลี่ยนเป็นเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ส่วนฐานเป็นงานมอญ ต่อมากรมโยธาธิการและผังเมืองผสานกำลังกับกรมศิลปากร สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้า ไว้ด้านหน้าวัดภูเขาทอง โดยมีความเชื่อกันว่าบริเวณนี้ ในอดีตเป็นเพียงทุ่งโล่งใช้ตั้งทัพสู้กับข้าศึก จนก่อให้เกิดการทำยุทธหัตถีมาหลายยุค

วัดใหญ่ชัยมงคล

ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากที่สุด ทำให้มีผู้มาเยือนเป็นจำนวนมากความน่าสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้ คือ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา บวกกับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น เช่น องค์เจดีย์สูงที่สุดในอยุธยา บริเวณหลังวัดยังมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ลูกหลานชาวไทยได้มาสักการะ นอกจากนี้ ยังมีสวนหย่อมร่วมรื่นสวยงามให้พักผ่อนคลายร้อนกันอีกด้วย

Related posts